ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

สอบราคาซื้อ๑. แถบทดสอบเพื่อใช้ตรวจวัดสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน ๖๐,๐๐๐ TEST (๔๑.๑๑.๖๑.๓๗ ) ๒. ชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อใช้ตรวจนับตะกอนปัสสาวะ จำนวน ๓๐,๐๐๐

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง สอบราคาซื้อ๑. แถบทดสอบเพื่อใช้ตรวจวัดสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน ๖๐,๐๐๐ TEST (๔๑.๑๑.๖๑.๓๗ ) ๒. ชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อใช้ตรวจนับตะกอนปัสสาวะ จำนวน ๓๐,๐๐๐ TEST (๔๑.๑๑.๖๑.๓๖ )
 
             โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อ๑. แถบทดสอบเพื่อใช้ตรวจวัดสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน ๖๐,๐๐๐ TEST (๔๑.๑๑.๖๑.๓๗ ) ๒. ชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อใช้ตรวจนับตะกอนปัสสาวะ จำนวน ๓๐,๐๐๐ TEST (๔๑.๑๑.๖๑.๓๖ ) ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  1. แถบทดสอบเพื่อใช้ตรวจวัดสารเคมีในปัสสาวะ (41.11.61.37 ) จำนวน ๖๐,๐๐๐   Test
                 ๒.  2. ชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อใช้ตรวจนับตะกอนปัสสาวะ (41.11.61.36 ) จำนวน ๓๐,๐๐๐   Test

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                  ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา  ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                    ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spr.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๒๑๙๘๙๖ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายโชติ ภาวศุทธิกุล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์


 

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย ชูเกียรติ เกตุชรา)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
 โดย นาย ชูเกียรติ เกตุชรา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 72/2559  ตารางราคากลาง ปปช. รายละเอียดคุณลักษณะ

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

8872165
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
890
2445
3335
8836123
65279
181310
8872165

Your IP: 3.239.109.55
2021-01-18 08:25

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2021 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.