P4P

1.)  การพัฒนารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณงานในโีรงพยาบาลรัฐ

2.)  ข้อเสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน P4P

3.)  การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

4.)  คู่มือ การจ่ายค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน

5.)  ข้อเสนอ แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

6.)  การพัฒนารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ภาพผลการปฏิบัติงาน

7.)  การจัดการกระบวนการภายในเมื่อโครงการทดลองจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

8.)  (ร่าง) กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางและหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน